Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng:

STT

Giải thưởng

Hình thức

Đơn giá

(VNĐ)

Số lượng

Thành tiền

(VNĐ)

1

Chung cuộc

(01 giải/chương trình)

Tiền mặt

20.000.000

01

20.000.000

2

Giải Sao Mai

(100 giải/ngày)

Thẻ nạp tiền MobiFone

10.000

9.000

90.000.000

3

Giải Gắn bó

(100 giải/ngày)

Thẻ nạp tiền MobiFone

10.000

9.000

90.000.000

Tổng cộng

18.001

200.000.000

(Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng./.)