DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI TUẦN

CTKM “MUÔN MÀU SHOWBIZ”

STT trong
BXH Tuần

Số điện thoại

Tổng điểm

Thời gian đăng ký

Giải thưởng

Thời gian trúng thưởng

1

847926043**

9100

01/11/2018 00:00:03

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

2

847977683**

9100

01/11/2018 00:00:18

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

3

847761088**

9100

01/11/2018 00:00:41

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

4

847763503**

9100

01/11/2018 00:01:47

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

5

847849045**

9100

01/11/2018 00:02:12

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

6

847932416**

9100

01/11/2018 00:02:43

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

7

847867754**

9100

01/11/2018 00:04:40

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

8

847951462**

9100

01/11/2018 00:05:26

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

9

847741843**

9100

01/11/2018 00:05:41

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

10

847855496**

9100

01/11/2018 00:07:29

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

1

847864307**

8400

01/11/2018 00:05:57

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

2

847763502**

8400

01/11/2018 00:07:43

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

3

847623820**

8400

01/11/2018 00:12:17

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

4

847727005**

8400

01/11/2018 00:12:44

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

5

847837976**

8400

01/11/2018 00:13:23

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

6

847946836**

8400

01/11/2018 00:13:40

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

7

847988599**

8400

01/11/2018 00:13:55

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

8

847684551**

8400

01/11/2018 00:14:20

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

9

847979555**

8400

01/11/2018 00:14:27

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

10

847792220**

8400

01/11/2018 00:15:15

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

1

847022599**

8400

01/11/2018 00:17:37

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

2

847631304**

8400

01/11/2018 00:17:51

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

3

847991732**

8400

01/11/2018 00:20:46

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

4

847849747**

8400

01/11/2018 00:21:02

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

5

847933762**

8400

01/11/2018 00:22:17

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

6

847792423**

8400

01/11/2018 00:22:43

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

7

847854226**

8400

01/11/2018 00:22:53

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

8

847763519**

8400

01/11/2018 00:23:24

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

9

847764648**

8400

01/11/2018 00:24:38

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

10

847932567**

8400

01/11/2018 00:25:36

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

1

847074551**

9100

26/09/2017 17:37:35

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

2

849345054**

9100

22/11/2018 00:00:18

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

3

849345054**

9100

22/11/2018 00:00:38

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

4

847761104**

9100

22/11/2018 10:17:46

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

5

847793001**

9000

17/09/2017 22:34:27

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

6

849317586**

9000

22/11/2018 00:00:25

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

7

847863889**

8400

01/11/2018 00:01:24

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

8

847946440**

8400

01/11/2018 00:21:22

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

9

847052559**

8400

01/11/2018 00:21:55

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

10

847975704**

8400

01/11/2018 00:25:48

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

1

847784428**

9100

25/08/2017 21:30:31

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

2

847940053**

9100

25/08/2017 23:39:48

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

3

847737931**

9100

21/09/2017 23:05:44

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

4

847783197**

9100

22/09/2017 22:30:38

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

5

847739095**

9100

29/11/2018 09:39:41

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

6

847085019**

9100

29/11/2018 09:43:35

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

7

847748590**

9100

29/11/2018 09:44:34

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

8

847888709**

9100

29/11/2018 09:46:07

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

9

847737548**

9000

29/11/2018 09:37:36

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

10

847031554**

9000

29/11/2018 09:44:56

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

1

847839825**

8800

25/08/2017 23:38:40

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

2

847730189**

8800

26/08/2017 23:43:35

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

3

847930819**

8800

26/08/2017 23:43:51

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

4

847759641**

8800

27/08/2017 20:42:11

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

5

847931124**

8800

06/12/2018 10:43:35

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

6

847931120**

8700

26/08/2017 23:50:38

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

7

847770842**

8700

27/08/2017 20:42:29

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

8

847738947**

8700

05/09/2017 19:36:27

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

9

847071633**

8700

06/12/2018 10:40:58

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

10

847951443**

8500

25/08/2017 23:39:39

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

1

847794720**

9100

27/08/2017 20:42:54

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

2

847838948**

9100

30/08/2017 20:00:24

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

3

847757829**

9100

31/08/2017 21:34:46

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

4

847792317**

9100

31/08/2017 21:35:39

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

5

847721902**

9100

18/09/2017 22:14:17

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

6

847761877**

9100

13/12/2018 00:32:32

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

7

847761107**

9100

13/12/2018 00:33:40

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

8

847759163**

9000

27/08/2017 20:42:37

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

9

847930848**

9000

22/09/2017 22:30:10

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

10

847721588**

9000

13/12/2018 00:37:46

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

1

847051617**

9100

20/12/2018 00:02:49

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

2

847022043**

9100

20/12/2018 00:05:31

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

3

847824039**

9100

20/12/2018 00:06:58

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

4

847764204**

9100

20/12/2018 00:07:27

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

5

847055803**

9100

20/12/2018 00:09:02

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

6

847055811**

9100

20/12/2018 00:11:43

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

7

847764690**

9100

20/12/2018 00:13:16

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

8

847022116**

9100

20/12/2018 00:14:06

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

9

847055813**

9100

20/12/2018 00:16:00

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

10

847022042**

9100

20/12/2018 00:16:33

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

1

849364235**

9100

26/12/2018 23:59:41

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9

2

849317592**

9100

26/12/2018 23:59:49

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9

3

847022376**

9100

27/12/2018 00:27:29

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9

4

847022044**

9100

27/12/2018 00:30:26

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9

5

847055812**

9100

27/12/2018 00:37:39

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9

6

847022040**

9100

27/12/2018 00:38:38

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9

7

847022041**

9100

27/12/2018 00:42:47

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9

8

847022118**

9100

27/12/2018 00:52:50

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9

9

847022117**

9100

27/12/2018 00:58:51

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9

10

847055799**

9100

27/12/2018 01:09:39

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9

1

847880212**

9100

03/01/2019 00:02:17

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 10

2

847687744**

9100

03/01/2019 00:03:04

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 10

3

847061714**

9100

03/01/2019 00:03:20

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 10

4

847960886**

9100

03/01/2019 00:07:12

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 10

5

849049142**

9100

03/01/2019 00:07:40

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 10

6

847764181**

9100

03/01/2019 00:09:52

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 10

7

847764202**

9100

03/01/2019 00:11:08

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 10

8

849061716**

9100

03/01/2019 00:11:31

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 10

9

849316798**

9100

03/01/2019 00:11:48

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 10

10

847764636**

9100

03/01/2019 00:13:08

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 10

1

847077552**

9100

04/01/2019 20:07:16

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 11

2

847077385**

9100

04/01/2019 20:07:17

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 11

3

847077512**

9100

04/01/2019 20:07:19

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 11

4

847077203**

9100

04/01/2019 20:07:21

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 11

5

847077904**

9100

04/01/2019 20:07:28

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 11

6

847077410**

9100

04/01/2019 20:17:15

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 11

7

847065111**

9100

04/01/2019 20:17:16

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 11

8

847077853**

9100

04/01/2019 20:17:18

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 11

9

847076656**

9100

04/01/2019 20:17:20

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 11

10

847022041**

9100

07/01/2019 10:17:53

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 11

1

847032540**

9100

10/01/2019 21:05:14

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 12

2

847077138**

9100

10/01/2019 21:05:16

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 12

3

847077244**

9100

10/01/2019 21:05:18

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 12

4

847739735**

9100

10/01/2019 21:05:20

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 12

5

847031816**

9100

10/01/2019 21:05:21

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 12

6

847077041**

9100

10/01/2019 21:08:48

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 12

7

847031093**

9100

10/01/2019 21:08:50

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 12

8

849361025**

9100

10/01/2019 21:08:51

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 12

9

847077321**

9100

10/01/2019 21:08:53

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 12

10

847732066**

9100

10/01/2019 21:08:56

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 12

1

847022040**

7900

19/01/2019 00:56:18

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 13

2

847022042**

7900

19/01/2019 00:59:57

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 13

3

849365961**

7900

19/01/2019 01:14:44

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 13

4

849044850**

7900

19/01/2019 01:23:25

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 13

5

849043404**

7900

19/01/2019 01:26:56

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 13

6

849041460**

7900

19/01/2019 01:27:12

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 13

7

849040077**

7900

19/01/2019 01:30:35

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 13

8

847868116**

7900

19/01/2019 01:32:18

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 13

9

849365956**

7900

19/01/2019 01:38:45

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 13

10

849365424**

7900

19/01/2019 01:42:00

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 13

Lỗi - Địa chỉ truy cập không tồn tại

Địa chỉ truy cập không tồn tại. Bạn vui lòng click vào đây để quay lại trang chủ.