DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI TUẦN

CTKM “MUÔN MÀU SHOWBIZ”

STT trong
BXH Tuần

Số điện thoại

Tổng điểm

Thời gian đăng ký

Giải thưởng

Thời gian trúng thưởng

1

847926043xx**

9100

01/11/2018 00:00:03

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

2

847977683xx**

9100

01/11/2018 00:00:18

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

3

847761088xx**

9100

01/11/2018 00:00:41

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

4

847763503xx**

9100

01/11/2018 00:01:47

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

5

847849045xx**

9100

01/11/2018 00:02:12

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

6

847932416xx**

9100

01/11/2018 00:02:43

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

7

847867754xx**

9100

01/11/2018 00:04:40

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

8

847951462xx**

9100

01/11/2018 00:05:26

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

9

847741843xx**

9100

01/11/2018 00:05:41

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

10

847855496xx**

9100

01/11/2018 00:07:29

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 1

1

847864307xx**

8400

01/11/2018 00:05:57

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

2

847763502xx**

8400

01/11/2018 00:07:43

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

3

847623820xx**

8400

01/11/2018 00:12:17

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

4

847727005xx**

8400

01/11/2018 00:12:44

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

5

847837976xx**

8400

01/11/2018 00:13:23

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

6

847946836xx**

8400

01/11/2018 00:13:40

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

7

847988599xx**

8400

01/11/2018 00:13:55

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

8

847684551xx**

8400

01/11/2018 00:14:20

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

9

847979555xx**

8400

01/11/2018 00:14:27

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

10

847792220xx**

8400

01/11/2018 00:15:15

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 2

1

847022599xx**

8400

01/11/2018 00:17:37

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

2

847631304xx**

8400

01/11/2018 00:17:51

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

3

847991732xx**

8400

01/11/2018 00:20:46

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

4

847849747xx**

8400

01/11/2018 00:21:02

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

5

847933762xx**

8400

01/11/2018 00:22:17

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

6

847792423xx**

8400

01/11/2018 00:22:43

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

7

847854226xx**

8400

01/11/2018 00:22:53

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

8

847763519xx**

8400

01/11/2018 00:23:24

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

9

847764648xx**

8400

01/11/2018 00:24:38

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

10

847932567xx**

8400

01/11/2018 00:25:36

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 3

1

847074551xx**

9100

26/09/2017 17:37:35

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

2

849345054xx**

9100

22/11/2018 00:00:18

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

3

849345054xx**

9100

22/11/2018 00:00:38

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

4

847761104xx**

9100

22/11/2018 10:17:46

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

5

847793001xx**

9000

17/09/2017 22:34:27

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

6

849317586xx**

9000

22/11/2018 00:00:25

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

7

847863889xx**

8400

01/11/2018 00:01:24

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

8

847946440xx**

8400

01/11/2018 00:21:22

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

9

847052559xx**

8400

01/11/2018 00:21:55

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

10

847975704xx**

8400

01/11/2018 00:25:48

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 4

1

847784428xx**

9100

25/08/2017 21:30:31

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

2

847940053xx**

9100

25/08/2017 23:39:48

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

3

847737931xx**

9100

21/09/2017 23:05:44

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

4

847783197xx**

9100

22/09/2017 22:30:38

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

5

847739095xx**

9100

29/11/2018 09:39:41

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

6

847085019xx**

9100

29/11/2018 09:43:35

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

7

847748590xx**

9100

29/11/2018 09:44:34

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

8

847888709xx**

9100

29/11/2018 09:46:07

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

9

847737548xx**

9000

29/11/2018 09:37:36

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

10

847031554xx**

9000

29/11/2018 09:44:56

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 5

1

847839825xx**

8800

25/08/2017 23:38:40

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

2

847730189xx**

8800

26/08/2017 23:43:35

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

3

847930819xx**

8800

26/08/2017 23:43:51

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

4

847759641xx**

8800

27/08/2017 20:42:11

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

5

847931124xx**

8800

06/12/2018 10:43:35

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

6

847931120xx**

8700

26/08/2017 23:50:38

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

7

847770842xx**

8700

27/08/2017 20:42:29

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

8

847738947xx**

8700

05/09/2017 19:36:27

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

9

847071633xx**

8700

06/12/2018 10:40:58

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

10

847951443xx**

8500

25/08/2017 23:39:39

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 6

1

847794720xx**

9100

27/08/2017 20:42:54

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

2

847838948xx**

9100

30/08/2017 20:00:24

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

3

847757829xx**

9100

31/08/2017 21:34:46

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

4

847792317xx**

9100

31/08/2017 21:35:39

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

5

847721902xx**

9100

18/09/2017 22:14:17

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

6

847761877xx**

9100

13/12/2018 00:32:32

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

7

847761107xx**

9100

13/12/2018 00:33:40

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

8

847759163xx**

9000

27/08/2017 20:42:37

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

9

847930848xx**

9000

22/09/2017 22:30:10

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

10

847721588xx**

9000

13/12/2018 00:37:46

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 7

1

847051617xx**

9100

20/12/2018 00:02:49

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

2

847022043xx**

9100

20/12/2018 00:05:31

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

3

847824039xx**

9100

20/12/2018 00:06:58

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

4

847764204xx**

9100

20/12/2018 00:07:27

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

5

847055803xx**

9100

20/12/2018 00:09:02

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

6

847055811xx**

9100

20/12/2018 00:11:43

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

7

847764690xx**

9100

20/12/2018 00:13:16

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

8

847022116xx**

9100

20/12/2018 00:14:06

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

9

847055813xx**

9100

20/12/2018 00:16:00

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

10

847022042xx**

9100

20/12/2018 00:16:33

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 8

1

849364235xx**

9100

26/12/2018 23:59:41

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9

2

849317592xx**

9100

26/12/2018 23:59:49

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9

3

847022376xx**

9100

27/12/2018 00:27:29

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9

4

847022044xx**

9100

27/12/2018 00:30:26

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9

5

847055812xx**

9100

27/12/2018 00:37:39

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9

6

847022040xx**

9100

27/12/2018 00:38:38

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9

7

847022041xx**

9100

27/12/2018 00:42:47

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9

8

847022118xx**

9100

27/12/2018 00:52:50

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9

9

847022117xx**

9100

27/12/2018 00:58:51

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9

10

847055799xx**

9100

27/12/2018 01:09:39

Thẻ nạp tiền MobiFone 200.000 vnđ

Tuần 9